Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Reforma administracyjna

     Po stłumieniu w 1864 roku powstania styczniowego władze carskie przystąpiły do likwidacji autonomii Królestwa Polskiego i unifikacji jego struktur administracyjnych z istniejącymi w Cesarstwie. W tym celu od 1864 r. przeprowadzono szereg reform administracji.
     W 1864 roku wprowadzono samorząd gminny tworząc na wsi gminę zbiorczą złożoną z kilku gromad (wsi), stanowiącą najniższą jednostkę administracyjną.
     Z początkiem 1867 roku na mocy ukazu z 19/31 grudnia 1866 zreorganizowano administrację gubernialną i powiatową. Liczbę guberni
zwiększono z 5 do 10, a powiatów z 39 do 85.

     W wyniku tej reformy powstał powiat biłgorajski, a okoliczne miasta: Frampol, Goraj, Turobin, Józefów, Tarnogród, Krzeszów utraciły swój status i został przemianowane na osady.

 

 

Skip to content